Uudised

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED


1. Privaatsuspoliitika eesmärk
1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad AT Devorex OÜ (Stiilse Puhkuse) ja kliendi vahelise suhte kohta. Samuti  AT Devorex OÜ kodulehe (www.stiilnepuhkus.ee) ja teiste AT Devorex OÜ poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi veebileht) kohta.
1.3. AT Devorex OÜ kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.
1.4. AT Devorex OÜ kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmed nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel, meie reisijaks olemisel või päringu saatmisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.

2. Isikuandmete töötleja
2.1. Isikuandmete töötlejaks on AT Devorex OÜ töötaja, kes tagab privaatsuspoliitika tingimustetäitmise. 2.2. AT Devorex OÜ poolt hallatavatel veebilehtedel on isikuandmete töötlejaks: AT Devorex OÜ (rg- kood: 11195389, aadress: Kassi 12, Tallinn 12618, e-post: info@devorex.ee , tel +372 66 44 890).

3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk
3.1. Isikuandmed on andmed, mida AT Devorex OÜ kogub eesmärgiga kliendiga sõlmitava/ sõlmitud reisilepingu täitmiseks/ täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks ja kliendi nõusolekul uudiskirjade edastamiseks kliendile.
3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
3.2.1. Kliendi poolt veebilehel sõbralistiga liitumisel;
3.2.2. Kliendi poolt saadetud päringule vastates; 
3.2.3. Reisi tellimisel ja reisiks vajalike andmete kogumine AT Devorex OÜ poolt.
3.3. AT Devorex OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
3.3.1. Müügitehingu, pakkumise või teenuse osutamise sõlmimisel;
3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;
3.3.3. Kliendisuhte haldamine;
3.3.4. Vajadusel reisiks vajalike dokumentide ja sihtkoha info kätte toimetamine;
3.3.5. Teatud reisikataloogide ja reklaammaterjalide posti teel saatmine;
3.3.6. Selgesõnalise nõusoleku olemasolul pakkumiste ja uudiskirjade edastamine

4. Töödeldavad isikuandmed
4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. AT Devorex OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
4.1.2. Telefoninumber;
4.1.3. E-posti aadress;
4.1.4. Postiaadress (vastavalt vajadusele); 
4.1.5. Isikukood (reisi tellimisel).

5. Kliendi õigused
5.1. Kliendi õigused AT Devorex OÜ suhtes seoses isikuandmetega on:
5.1.1. Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele; 
5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist; 
5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist; 
5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;
5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;
5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;
5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee ).

6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine
6.1. AT Devorex OÜ kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parendada AT Devorex OÜ poolt klientidele teenuste pakkumist.

7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine
7.1. AT Devorex OÜ edastab kliendile AT Devorex OÜ poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga, reisipäringu saatmist ja reisi ostmist või eraldi kirjalikku sooviavaldust). Vt. reisitingimusi p 6.7 ja p 6.8 
7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega AT Devorex OÜ-le).

8. Turvalisus
8.1. AT Devorex OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
8.2. AT Devorex OÜ kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (lennupiletite ostmine, hotellide broneerimine, kindlustuse vormistamine) või õigusaktides sätestatust.

9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused
9.1. AT Devorex OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused AT Devorex OÜ veebilehel.
9.2. AT Devorex OÜ kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis AT Devorex OÜ informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamsest.

10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed 
10.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda AT Devorex OÜ kontoriga: tel +372 66 44 890, aadress: Kassi 12, Tallinn 12618, e-post: info@devorex.ee. 10.2. Isikuandmete töötlemise teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega www.aki.ee

Meie partnerid: